جانم فدای رهبر

ادامه مقاله جنگ در خرمشهر


گزارش شهربانی آبادان به وزارت كشور مربوط به 25/9/58
"در ساعت 15روز 25/9/58بمبی شامل 6قالب تی ان تی در بازار كویتی های آبادان كشف و توسط سپاه خنثی شد."
روزنامه جمهوری اسلامی 28/9/58
"عصر روز شنبه گذشته در بازار كویتی های آبادان ، بمبی كشف و خنثی شد ."
***
رادیو لندن - 28/9/58
"از ایران خبر می رسد كه روز گذشته بر اثر یك انفجار ، لوله نفت در نزدیكی دزفول قطع شده است . خبر گزاری پارس گزارش می دهدكه انفجار توسط یك بمب ساعتی بوده است ."
***
روزنامه كیهان -29/9/58
" در ساعت 30/9دیشب بمبی در یك ستون مخزن قطار نفت كش در اهواز منفجر شده و باعث آتش سوزی گردید.
همچنین بمبی در نزدیكی مقر سپاه آبادان منفجر شد كه اتومبیل حامل خود را تكه تكه كرد و خسارت جانی نداشت . همچنین یك بمب در زیر لوله های نفت ایستگاه آبادان كشف و خنثی شد ."
***
گزارش شهر بانی به .زارت كشور 11/10/58
"بمبی در فلكه فرودگاه ، در یك ساندویچ فروشی منفجر شد و آنرا خراب كرد.
انفجاری در زیر پل جزیره مینو با تی ان تی رخ داد كه خسارتی نداشته است ."
***
گزارش معاون استانداری ایلام -16/10/58
"ساعت 8بعد از ظهر پنجشنبه ، لوله نفت موسیان بوسیله بمب ساعتی منفجر شد و ایجاد حریق گردید بدنبال بررسی های انجام شده چندین بمب ساعتی در زیر لوله های گاز كشف و خنثی شد . تحقیقات انجام شده معلوم كرد كه عوامل انفجار دو نفر بوده اند كه بطرف مرز عراق گریخته اند ."
***
بخش عربی رادیو اسرائیل -19/10/58
" امروز انفجاری در یكی از حوزه های نفت جنوب ایران در نزدیكی آبادان رخ داد و شش تن كشته و عده أی دیگر مجروح شدند."
***
روزنامه كیهان -20/10/58
" ساعت 20/7بعد از ظهر امروز انفجار شدیدی در ساختمان اداره پست آبادان روی داد كه موجب شكستن كلیه شیشه های ساختمان گردید .این انفجار تلفات جانی نداشت ."
***
روزنامه جمهوری اسلامی -22/10/58
فرماندار دشت آزادگان :دو انفجار در بخش مرزی بستان رخ داد كه در نتیجه آن یك نفر شهید شد."
***
روزنامه جمهوری اسلامی -26/10/58
"در خط لوله نفت بین كوت عبدا
اهواز و در نزدیكی ایستگاه ناهید انفجاری رخ داد ."
***
گزارش اداره بنادر و كشتیرانی خرمشهر 13/11/58
"در 12/11/58بمبی در كنار دیواره غربی كوی كارمندان بندر منفجر شد كه دیوار خراب و چند شیشه شكسته شد. (پاورقی6) "
***
روزنامه كیهان _14/11/58
"در اثر انفجار بمب در نزدیكی كشتارگاه خرمشهر كه دو شب پیش روی داد یك نفر كشته شد . بمب دیگری در محل در ورودی اداره بندر و كشتیرانی خرمشهر منفجر شد كه تلفاتی نداشت ."
***
روزنامه كیهان -23/11/58
" لوله نفت موسیان واقع در دهلران به وسیله بمب دستی منفجر شد و دچار حریق گردید ."
***
گزارش اداره پست خرمشهر - 28/11/58
"در ساعت 30/10صبح امروز ، در سالن مراجعات عمومی پست ، نگهبان ادازه به بسته مجهولی بر خورد كرد كه یك بمب ساعتی بود و توسط كاركنان و نگهبان از اداره خارج و بوسیله یكی از برادران سپاه به رودخانه انداخته شد كه در آب منفجر شد و شیشه های اطراف خرد گردید این انفجار آسیب جانی نداشته است ."
***
روزنامه كیهان -4/12/58
"بعد از ظهر پنج شنبه ،بمبی پشت دیوار تالار خانه جوانان (شیرو خورشید سرخ )خرمشهر - محل تجمع مردم برای سخنرانی خانم اعظم طالقانی منفجر شد كه بر اثر آن هفت تن كشته و سی ونه تن مجروح شدند.
انفجار بمب دیگری ،پریروز ،منجر به كشته شدن یك تن و جراحت عده أی گردید ."
***
روزنامه كیهان 16/12/58
"هفت لوله نفت حدود ساعت 30/2بامداد امروز در جاده اهواز آبادان منفجر شد كه باعث آتش سوزی مهیبی گردید . برای انفجار 6لوله نفت و یك
لوله گاز ، 20پوند تی ان تی و یك بمب ساعتی كه 5ساعت قبل تنظیم شده بود بكار رفته است ."
***
روزنامه كیهان 19/12/58
" یك مقام آگاه شركت نفت در مطقه : دو لوله نفت در بین جاده شوش - اندیمشك و زرگان -اهواز ،پریشب ،از سوی عوامل مخرب منفجر و آتش گرفت ."
***
خبر گزاری پارس - روزنامه جمهوری اسلامی-9/1/59
"روز قبل در بازار سیف خرمشهر بمبی منفجر شد كه 9تن را زخمی كرد ."
***
گزارش سپاه خرمشهر مربوط به 11/1/59
"در 11/1/59در كوی طالقانی بمبی منفجر شد كه خسارت جانی و مالی نداشته است ."
***
گزارش سپاه خرمشهر - مربوط به 15/1/59
" در 15/11/59نزدیك پل خرمشهر ، یك اتومبیل پیكان با سه نفر (سرنشین )كه در عراق آموزش دیده بودند(مشخصات افراد درج شده است )منفجر شد . این سه تن برای انفجار پل خرمشهر آمده بودند."
***
روزنامه اطلاعات -17/1/59
"در خرمشهر ،پریشب بر اثر انفجار حدود 6پوند تی ان تی در یك اتومبیل
پیكان ،پنج تن كشته و چهار تن مجروح شدند ."
***
روزنامه اطلاعات-21/1/59
"یك بمب كه در ضبط صوت كار گذاشته شده بودند ، در ساعت 30/9دیشب در خیابان امام خمینی اهواز منفجر شده است ."
***
خبر گزاری پارس ، روزنامه جمهوری اسلامی -23/1/59
" طی دو روز گذشته دو بمب در بازار كویتی های آبادان و تاسیسات آبرسانی این شهر منفجر شد كه در جمع دو كشته و بیست مجروح داشت . دو بمب دیگر نیز كشف و خنثی شده است ."
***
روزنامه اطلاعات - 24/1/59
"انفجار یك وانت بدون نمره در نزدیكی بانك ملی دزفول ، در ظهر دیروز ،باعث زخمی شدن 9نفر گردید."
***
روزنامه اطلاعات - 28/1/59
" در اثر انفجار بمب در خیابان امیری آبادان ،بعد از ظهر دیروز ،شش نفر كشته و سی و یك نفر مجروح شدند."
***
روزنامه اطلاعات -2/2/59
"انفجار بمب در بازار دست فروشان آبادان در خیابان ساحلی بعد از ظهر دیروز ، موجب كشته شدن یك تن و زخمی شدن سی تن گردید."
***
گزارش سپاه خرمشهر -مربوط به 6/2/59
" در 6/2/59بمبی در زیر یك تریلی كه در فلكه راه آهن خرمشهر پارك شده بود ، منفجر شد كه تلفات جانی نداشت . "
***
روزنامه اطلاعات -8/2/59
"پریشب بمبی در كتابفروشی نسیم واقع در خیابان نقدی خرمشهر منفجر شد كه خسارت جانی نداشت ."
***
روزنامه اطلاعات -9/2/59
"بامداد دیروز كتابفروشی اتحاد در خیابان ابن سینا خرمشهر ،بر اثر انفجار بمبی فرو ریخت ."
***
گزارش سپاه خرمشهر ، مربوط به 18/2/59
"در 18/2/59 در حوالی كشتارگاه خرمشهر ، نزدیك كیوسك نوشابه فروشی ،بمبی منفجر شد كه خسارتی نداشت ."
***
روزنامه اطلاعات -6/3/59
"حدود یك بعد از ظهر دیروز ،بمبی در بازار قدیم دزفول منفجر شد كه باعث انهدام دو مغازه و شهادت یك تن و جراحت عده أی گردید ."
***
روزنامه بامداد-25/3/59
"ساعت 30/10 پریشب ، لوله ده اینچی نفت خام اهواز -تهران در مجاورت پاسگاه ژاندارمری شوش ، بر اثر بمب گذاری طعمه حریق شد و بر
اثر تكه های بمب ،لوله نفت دیگر نیز آسیب دید."
***
روزنامه جمهوری اسلامی -2/4/59
" انفجار بمب در بازار شوش شلوغ ترین نقطه شهر روبروی حرم دانیال نبی ،دو كشته و 19زخمی بر جا گذاشت ."
***
روزنامه جمهوری اسلامی -4/4/59
" بعد از ظهر دیروز ، انفجار بمبی در خیابان امام خمینی اهواز كه زیر یك پیكان كار گذاشته شده بود ، 6تن را بكلی متلاشی كرد و 25نفر را نیز مجروح نمود ."
***
گزارش سپاه خرمشهر - مربوط به 5/4/59
" در مورخه 5/4/59 ، در اسكله 8انفجاری رخ داد كه خود بمب گذار نیز كشته شد ."
***
خبر گزاری پارس - رادیو صوت الجماهیر عراق به زبان عربی - 18/4/59
"جوانان عرب روز جمعه گذشته یك بمب در مجتمع آهن و فولاد "الاحواز"كار گذاشته كه باعث ویرانی قسمتی از این مجتمع گردید."
***
گزارش سپاه خرمشهر -27/4/59
"دیوار حصاری اداره بندر ، با بمبی كه منفجر شد ، در سطحی حدود ، یك در یك ونیم متر خراب شد."
***
روزنامه جمهوری اسلامی -9/5/59
"صبح دیروز ، انفجار یك بمب در محل هتل نوفل لوشاتو در چهار راه امام خمینی اهواز ، منجر به كشته شدن 8تن و زخمی شدن 40تن گردید ."
***
روزنامه جمهوری اسلامی -15/5/59
" در 9/5/59 ، سه بمب ضد تانك توسط سپاه ، در زیر پلی در دشت آزادگان ،كشف و خنثی شد."
***
روزنامه جمهوری اسلامی - 2/6/59
"سپاه دشت آزادگان بمبی به وزن چهار كیلوگرم كه در مسیر جاده ، در نزدیكی بستان كار گذاشته شده بود كشف و خنثی كرد ."
***
كزارش سپاه -مربوط به 15/6/59
" دو تن از عوامل عراق قصد داشتند یكی از پل های دارخوین (بعد از سلیمانیه بطرف دارخوین )را منفجر كنند ك مواد منفجره عمل نكرده است . این افراد در 10/6/59 به عراق رفته و در 14/6/59 با مواد منفجره لازم بازگشته بودند."

جمع بندی
بررسی اجمالی بمب گذاریها و انفجارات یك ساله عوامل عراق ، نشان می دهد كه فعالیت اصلی و عمده عراق در این زمینه ، طی نیمه اول این دوران بوده است كه در این دوره شش ماهه نیز ، فشار اصلی وشدت وحدت عمده ، طی سه ماه اول است و در سه ماه دوم ، موج انفجارات كاهش چشمگیری داشته است . در نیمه دوم این یكسال یعنی از ابتدای سال 59به بعد ، این جریان بكلی و بنحو آشكار ضعیف می شود و روبه افول می رود . دلیل عمده این مطلب را باید در نقش سه مركز توطئه و جاسوسی عراق در خرمشهر ، یعنی كنسولگری عراق ، مدرسه عراقیها و دفتر مشترك اداره اروند رود (كه یك شعبه در بصره و یك شعبه در خرمشهر داشت )جستجو كرد.
نقش روشن و آشكار این مراكز در انفجارات ، حملات متعدد نیروهای مردمی و انقلابی به كنسولگری (از اواسط آبان ماه ) را باعث شد و پس از كشف مواد منفجره در مدرسه عراقیها (در اواخر آذرماه )،این مدرسه و سپس كنسولگری عراق در خرمشهر بكلی تعطیل گردید و اندكی بعد سومین كانون توطئه ، دفتر مشترك اداره اروند ،نیز تعطیل شد ،به این ترتیب ،عراق پایگاههای اصلی و عمده عملیاتی خود را از دست داد و از این پس سازماندهی و تدارك عناصر بمب گذار ،یكسره به خارج از ایران انتقال یافت .(7)

تاثیر فوری و قطعی تعطیل این مراكز در كاهش میزان انفجارات كه از مهرماه بطور وحشتناكی گسترده بود ،بخوبی قابل مشاهده است . باحذف این مراكز ، عراق دیگر توانائی نداشت كه ضربات حاصله از كشف شبكه ها و دستگیری عناصر و عوامل بمب گذار را با جایگزینی بموقع و مناسب و با ترمیم سازمان و تشكیلات ضربه خورده ،جبران كند نتیجتا" طی چند ماه ،آنچه تا این زمان سازماندهی شده بود، توسط نیروهای انقلاب منهدم شد و موج سرسام آور انفجارات به یك جریان روبه افول تبدیل گردید.

این فی الواقع ، دومین جنگ رژیم بعث ، علیه انقلاب اسلامی بود كه در آن شكست خورد و در جهت مطامع خویش به كسب هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه أی نائل نگردید. جنگ جنایتكارانه انفجارات ، نه تنها در جهت " عربستان سازی "رژیم عراق در خوزستان مفید واقع نشد بلكه هیچ جریان ولو ضعیف هوادار عراق را نیز ، در اعراب خوزستان پدید نیاورد .علاوه بر آن ،اگر از دوران مبارزات ناسیونالیستی علیه رژیم شاه و دوران فعالیت سیاسی اجتماعی نظامی گروههای ضد انقلابی ،در اذهان ساده عده أی از مردم ،توهمات و القائاتی نیز پدید آمده بود ، در دوره یكساله جنگ انفجارات از بین رفت .

خرمشهر ، از دو جنگ اعلام نشده عراق علیه انقلاب اسلامی (غائله گروههای و انفجارات ) سرافراز بیرون آمد ، گرچه زخمی و خون آلود . خرمشهر ،بدلیل وجود ظرفیت انقلابی ناشی از حضور نیروهای مذهبی انقلابی این شهر ، بعنوان خط مقدم جمهوری اسلامی ، استوار و تسخیر نشدنی ،توانائی انقلاب اسلامی در برخورد با مطامع تجاوزكارانه رژیم تعثی را به نحو درخشانی نمایش داد ، اما جنگ بزرگتری در راه بود . این با نیز خرمشهر خط مقدم بود ومیدانگاه آزمایشی بغایت دشوار و هولناك .

1-در این زمینه میتوان نوشته " هرالد تریبیون " مورخ 24/آوریل 1980(4/2/59) را مثال زده این نشریه نوشت : "در صورت بروز یك جنگ ، عراق ممكنست از حمایت چریك ها و اعراب ایرانی ساكن منطقه خوزستان كه در منتهی الیه خلیج قرار دارد و مناطق نفت خیز و پالایشگاهها و بنادر نفتی ایران در آن واقعست برخوردار گردد."
2-این آمادگی عمومی واراده مقاومت علیه ضد انقلاب و سركوب آن شامل تمام نیروهای طرفدار نظام و انقلاب اسلامی اعم از عرب و فارس می بود و نقش نیروهای متدین و آگاه و انقلابی عرب منطقه در این زمینه قابل توجه است . بند 4و 5و 6 بیانیه شماره 2 سازمان سیاسی خلق عرب كه پس از دوران فعالیت سیاسی اجتماعی ضد انقلاب در خرمشهر صادر شده است بخوبی گویای چنین امری است نظر به وجود نكات قابل توجه در بیانیه مزبور ،متن كامل آن ذیلا" درج میشود:

"ضمن تجدید پیمان دوباره با خلق ستمدیده عرب كه به ناحق متحمل ضربات وحشیانه و جنایتكارنه عده أی مرتجع و توطئه گر شده اند ،اعلام می دارد:

1-هدف اساسی سازمان ،احیای قومیت عربی و مطالبه خود مختاری است .
2-سازمان مبلغ هیچ ایدئو لوژی مخصوصی نیست .
سازمان هرگونه توافق و مذاكره در مورد هدف اساسی ذكر شده و سایر مسائل مربوط به خلق عرب را بدون موافقت این سازمان،مردود می شناسد .
4-سازمان متعهد می شود كه راه شهیدان بخون خفته این خلق كه قربانی شوونیسم فارس و مرتجعین عرب گردیده اند را ،تا بدست آوردن كامل حقوق خلق عرب ادامه بدهد .
5-سازمان اعلام می دارد كه تمام عمال و جنایتكاران عرب كه هدفی جز سازشكاری و فرصت طلبی ندارند را ردیابی كرده و به سزای اعمالشان خواهد رساند.
6-سازمان متعهد می گردد كه تمام كسانی را كه در كشتار وحشیانه خلق ما دست داشته اند، چه عرب و چه فارس ، به مجازات خواهد رساند."
3-البته طبق معمول این اقدام توسط رسانه های تبلیغاتی دشمنان جهانی انقلاب اسلامی با بزرگنمائی منعكس شد . از جمله رادیو اسرائیل در برنامه فارسی مورخه 11/6/58 خویش در اینرابطه چنین گفت :
"در جنوب ایران ،در استان خوزستان ، اعضای یك سازمان زیرزمینی عرب ،راه آهن اصلی را منفجر ساختند.اعراب كه در خواست خود مختاری دارند،باعث واردشدن زیان سنگینی به راه آهن شده اند كه خرمشهر را به سایر قسمتهای كشور وصل می كند . "
4-در یكی از اسناد لانه جاسوسی آمریكا، وضعیت این مقطع منعكس گردیده است . بر اساس این سند در اواسط شهریور ماه 58،سفارت آمریكا از قول یكی از مرتبطین با لانه جاسوسی ، چنین گزارش داده است :
"اگر چه فعالیت ناراضیان عرب در چند هفته گذشته تقلیل یافته ، ولی مدتی (استاندار وقت)شواهدی در دست دارد مبنی بر اینكه فعالیت تشكیلاتی بین اعراب سرعت فراوانی یافته است .(اسناد لانه -جلد 6-ص 112 )
5-گزارش سپاه منطقه 8(خوزستان و لرستان )كه جهت وزارت خارجه تنظیم و در 8/1/61 ارائه شده ،حاكی از آنست كه عامل این انفجار "صدام زویدات "پسر شیخ ضد انقلابی معدوم حامد زویدات بوده است .حامد زویدات كه قبل از این ضمن یك درگیری مسلحانه در روستای "تجریه "دستگیرو سپس اعدام شده بود ، از عوامل مهم انفجارات قبلی خوزستان واز شیوخ ضد انقلابی وابسته به عراق بود. "صدام زویدات "كه بعدا" به عراق گریخت بمبی را كه در یك چمدان جاسازی شده بود ، در قطار مسافری قرار داد واین فاجعه را بوجود آورد. او بعنوان یك عضو موثر "جبهه التحریر" در زمان جنگ در خدمت ارتش اشغالگر عراق به فعالیت پرداخت و جنایات بیشماری را چه در برخورد با اسرای ایرانی و چه در مناطق اشغالی در برخورد با بومیان و عشایر منطقه ، مرتكب گردید . در مورد نقش حامد زویدات معدوم قابل ذكر است كه براساس گزارش خبر گزاری پارس و نیز گزارش استانداری خوزستان ،در مجلس ختم وی ، برادر صدام حسین شركت كرد و رسما" و علنا" هرگونه همكاری های انتقام جویانه و مساعدت های لازم برای ایجاد انفجار و كشتار در داخل ایران را وعده داد.
6-قاعدتا" از نظر تبلیغاتی عراق بایستی اخبار انفجارات را بگونه أی منعكس كند كه حاكی از انجام یك اقدام و عملیات در خور توجه چریكی علیه فرضا" اماكن نظامی و اقتصادی باشد .طبیعی است كه بمب گذاری در اماكن عمومی در این جهت ارزش تبلیغاتی ندارد بلكه ضد تبلیغ است اما رژیم عراق بدلیل ارتكاب جنایات متعدد ، از این مرحله عبور كرده و نیازی به رعایت اینگونه مسائل احساس نمی كرد. در اینجا فی الواقع علاوه بر تعیین خط كاری برای عناصر داخلی ،ایجاد رعب و وحشت عمومی را در نظر داشت ونیز آنرا علامتی از وجود "قیام شهر وندان عرب "می شمرد. بد نیست همین جا به نمونه دیگری از انعكاس اخبار توسط این رادیو اشاره شود. در 12/7/58 این رادیو خبر اعدام 8تن از عوامل انفجارات كه حكم آن توسط دادگاه انقلاب خرمشهر و آبادان صادر شده بود را چنین اعلام كرد :
"مقامات ایرانی امروز8شهروند عرب را در شهر اهواز تیر باران كردند باید گفت كه دادگاه ایرانی این شهروندان را بدلیل مشاركتشان در قیام "عربستان " برای "مطالبه حقوقی قومی"به اعدام محكوم كرد ."
7-مسئله فعالیت جاسوسی مراكز عراقی در خرمشهر و نیز نقش آنان در انفجارات ،از سوی مسئولین منطقه بارها طی گزارش هائی به مسئولین امر اطلاع داه می شد و در خواست می گردید كه برای این موضوع فكری اساسی بشود . در این زمینه میتوان به نامه مورخه 17/7/58 استانداری خوزستان به وزارت كشور اشاره كرد دراین نامه آمده بود: "اینك مسلم شده است كه كنسول عراق در خرمشهر یكی از فعالان دستگاه جاسوسی است و در خرابكاریها دست دارد . اخیرا"نامبرده سفارش كرده تا ده خانه در نقاط مختلف خرمشهر برای وی اجاره كنند. و خانه ها مهیا شده است ولی این استانداری بطور غیر مستقیم چگونگی را زیر نظر دارد مدرسه عراقیها در خرمشهر نیز كانون جاسوسی دیگری است .
دفتر مشترك شط العرب هم كانون دیگری است كه قریبا" به بصره منتقل خواهد شد ."

در نامه مزبور پیشنهاداتی در مورد اخراج برخی عناصر شناخته شده مراكز فوق ،داده شده است . درنامه مورخه 6/8/58 استانداری خوزستان به وزارت كشور ،پیرو نامه قبلی مجددا" نگرانی هائی در این باره ابراز شده است : "تاكنون اقدام قاطعانه أی كه تكلیف كنسولگری عراق و مدرسه عراقی ها را روشن كند و از فعالیت جاسوسی و گسترش چنان مناسبتی جلوگیری كند انجام نپذیرفته است . گفته می شود كه كارمندان حساس كنسولگری عراق ، از سه نفر به چهار نفر كه همه یا غالب آنان افسر می باشند ، افزایش یافته .در مدرسه عراقیها نیز گفته می شود كه افسران تعلیم دیده ،به جای آموزگار و دبیر ، بكار می پردازند .

استانداری در حد مقدورات ،پیش بینی هائی كرده ولی اقدام بنیادی بركندن لانه جاسوسی و فساد عراقیها میباشد."

مسئله فوق ،تنها از سوی استانداری ابراز نمی شد ،بلكه عموم مردم و شخصیت های محلی نیز چنین نظری داشتند و این یك دغدغه و نگرانی عمومی بود .فی المثل یكی از روحانیون نماینده حضرت امام در آبادان ، در گفتگو با خبر گزاری پارس ، در مورخه 3/8/58 چنین گفته است: "عراق از طریق كنسولگری خود در خرمشهر و نیز از طریق افراد شاغل در مدارس خود در خرمشهرو آبادان ،عده أی را شناسائی و وسیله خروج آنها از مرز را فراهم می كند و پس از آموزش چریكی ،آنان را وارد خاك ایران میكند .مداركی داریم كه نشان می دهد تاكنون حدود 300 چریك را آموزش داده و به خوزستان فرستاده و انفجارها و خرابكاریهای اخیر توسط همین ها انجام میگیرد كه تاكنون عده أی از آنها دستگیر و اعدام شده اند."

وی در این مصاحبه ،ضمن اظهار نگرانی از آینده خوزستان تقاضا كرد كه برای جلوگیری ،از یك فاجعه دراین استان ، امام خمینی فرمان قاطعی صادر فرمایند .

همانطور كه ذكر شد ،در نزد توده مردم نیز چنین حساسیت هائی ،شدیدا" وجود داشت فی المثل ضمن یك راهپیمائی ،با عنوان وحدت و اعلام همبستگی مجدد با امام (كه در مورخه 4/8/58 در سراسر ایران برگزار شد )در خرمشهر ،تظاهرات علیه صدام و حزب بعث و كنسولگری شدید بود . در جلوی كنسولگری به جاسوسی این مركز شدیدا" اعتراض شد و مردم با سنگ به ساختمان مزبور حمله كردند . به گفته فرماندار خرمشهر ، اقدامات حادی در شرف انجام بود كه با دخالت پاسداران انقلاب ،از حمله مردم به كنسولگری جلوگیری شد.

یكبار دیگردر 12/8/58 ،به كنسولگری حمله شد واین بار قبل از دخالت پاسداران جوانان تظاهر كننده ، موفق شدند با شكستن شیشه های درب ورودی كنسولگری وارد ساختمان بشوند و عكس صدام را پائین آورده ،بجای آن عكس آیت اصدر را نصب نمایند همچنین پرچم عراق نیز از بام به پائین آورده شد .و به آتش كشیده شد.
در 16/8/58 خبر رسید كه كنسولگری ایران در بصره توسط مامورین عراقی اشغال شده و چند تن از ماموران كنسولگری نیز دستگیر شده اند . بدنبال این خبر ، مردم خرمشهر مجددا" به كنسولگری عراق حمله كردند و ده تن از اعضای آنرا به گروگان گرفتند.

در همین روز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ،طی اعلامیه أی اعلام كرد: سفیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در بغداد ،از تاریخ 18/1/58 ،ضمن ملاقات و مذاكره با معاون وزارت خارجه عراق ،رسما"در خواست نمود .نسبت به بستن سركنسولگری عراق در خرمشهر و كرمانشاه اقدام نمایندو بر اثر توافق و تفاهم مشترك ،ظرف سه ماه از آن تاریخ ،سركنسولگریهای مورد نظر ،در قبال تعطیل نمایندگی های كنسولی ایران در بصره و كربلا ،بسته شود."

این در حالی بود كه فعالیت های كنسولگری مزبور ، در جهت جاسوسی و خرابكاری بعد از مذاكرات یاد شده در 18/7/ بنحو محسوسی تشدید شده بود . به این ترتیب حاد بودن وضع منطقه (بخصوص خرمشهر )و فشار افكار عمومی كه دستخوش التهابات ناشی از جنایات و وابستگان عراق بودند .اجازه نمی داد كه مردم برای حل این معضل، درانتظار ظاهر شدن اثرات اقدامات رسمی یاد شده بمانند تا امور طبق روال رسمی تعیین شده جلو برود.
سرانجام در اواخر آذرماه ،وقوع حادثه أی ،انگیزه حركت دیگری از سوی مردم حزب ا
شد این ماجرا و ادامه آن ،در گزارش مفصل سپاه منطقه 8 به وزارت خارجه در مورخه 8/1/60 چنین ذكر شده است : "بر اساس یك گزارش ،دبیرستان دانش آموزان عراقی در خرمشهر بازرسی شد .در باغچه های این مدرسه ، مقدار زیادی قالب های 5/1 پوندی تی ان تی ، تعدادی نارنجك دستی ، مقدار زیادی كلرات پتاسیم و ……..یافت شد كه نشان دهنده شركت مستقیم كنسولگری عراق در انفجارات بوده است كه پس از مدتی مردم حزب ابه كنسولگری عراق در خرمشهر حمله می كنند و كلیه افراد این كنسولگری را دستگیر و كلیه اسناد و مدارك موجود در آن را تحویل فرمانداری و سپاه می دهند . مدارك نشان می داد كه عراق در خرمشهر لانه جاسوسی و تربیت جاسوس ،درست كرده است

پس از آشكار شدن این موضوعات ،عراق كنسولگری خود و كلیه مدارس عراقی را تعطیل كرد و معلمین و كارمندان كنسولگری را به عراق احضار نمود .یك ماه پس از این جریان ،دفتر مشترك ایران و عراق در مورد اروند رود كه یك شعبه در بصره و یك شعبه در خرمشهر داشت ، توسط عراق ،شعبه بصره تعطیل و كارمندان ایرانی آن دفتر را پس از 48 ساعت به ایران اعزام كرد."

پاورقی:
(پاورقی1) مقصود از شیخ و شیخ زاده سران عرب خوزستان هستند .
(پاورقی2) معرفی حامد در صفحات بعد ، مطالبی خواهد آمد.
(پاورقی3) هر خبر مستقل با علامت *** از خبر دیگر جدا شده است .
(پاورقی4) اسناد وزارت كشور
(پاورقی5) تاریخ گزارش 16/8/58 می باشد .
(پاورقی6) گزارش دیگری(برای سپاه ) حاكیست كه بمب گذار یك راننده تریلی بوده است كه بهنگام قرار دادن بمب ، بر اثر انفجار آن ،خود كشته شده است . بعدا" در تحقیقات معلوم شد كه وی با پول برای عراق كار می كرده و قرار بوده است بمب دیگری را در یك مكان تجمع جمعیت منفجر كند .

 

 

منبع:

نشریه تاریخ جنگ - شماره 6


یا زهرا...

Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو